Voorwaarden

Algemene voorwaarden Time Out voor Mens & Dier cursussen/workshops/trainingen

Artikel 1. Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Time Out voor Mens & Dier gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Time Out voor Mens & Dier uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de websites www.timeoutvoormensendier.nl en www.dierenhelen.nl en worden op eerste verzoek van de opdrachtgever door Time Out voor Mens & Dier aan de opdrachtgever versterkt.

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Time Out voor Mens & Dier een overeenkomst aangaat of met wie Time Out voor Mens & Dier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

4. Deelnemer: iedereen die deelneemt aan een cursus/workshop/training.

5. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Time Out voor Mens & Dier en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Time Out voor Mens & Dier cursussen/workshops/trainingen aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Time Out voor Mens & Dier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

1. De door Time Out voor Mens & Dier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Time Out voor Mens & Dier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervoor door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van Time Out voor Mens & Dier van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Time Out voor Mens & Dier doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Time Out voor Mens & Dier beschikbare en op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 4. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen Time Out voor Mens & Dier en opdrachtgever leiden voor Time Out voor Mens & Dier tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Time Out voor Mens & Dier gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen van Time Out voor Mens & Dier verlangd kan worden.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, -handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Time Out voor Mens & Dier ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Time Out voor Mens & Dier houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Time Out voor Mens & Dier behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7. Betaling en verzuim

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Time Out voor Mens & Dier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. E-learning wordt direct. betaald bij inschrijving.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is de opdrachtgever automatisch in gebreke, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Time Out voor Mens & Dier gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd van 0,5% per maand over de openstaande vorderingen.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Time Out voor Mens & Dier en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Time Out voor Mens & Dier onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs als vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.

Artikel 8. Incassokosten

1. Ingeval Time Out voor Mens & Dier  om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Hiervoor verwijst de therapeut naar het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten)aansprakelijkheid is Time Out voor Mens & Dier niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden.

2. De aansprakelijkheid van Time Out voor Mens & Dier  is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft..

3. Elke aansprakelijkheid van Time Out voor Mens & Dier voor bedrijfsschade of ander indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

1. Time Out voor Mens & Dier heeft het recht om zonder opgave van reden de workshop/training of cursus/opleiding te annuleren of deelname van  een opdrachtgever te weigeren in welke gevallen de opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van he volledige door deze aan Time Out voor Mens & Dier betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht/ deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang van de workshop/training/cursus, kosteloos geschieden. Bij niet tijdige annulering, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, is de opdrachtgever/deelnemer verplicht het totaalbedrag van de workshop, cursus, training te voldoen.

3. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 4 weken voor aanvang van de workshop/training/cursus is opdrachtgever 50% van het verschuldigde bedrag verschuldigd, bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang is dit 75% en bij annulering binnen 2 weken voor aanvang het volledige bedrag.

4. Ingeval de opdrachtgever of deelnemer de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelnemer, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 11. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Time Out voor Mens & Dier wordt aan Time Out voor Mens & Dier toestemming verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Time Out voor Mens & Dier uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Time Out voor Mens & Dier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Time Out voor Mens & Dier gevestigd is.

Artikel 13. Wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Time Out voor Mens & Dier aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebrek van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Scroll naar top